Z6_PPGAHG800HT4D06ORDARQM2F64
Z7_PPGAHG800HT4D06ORDARQM2F67
Индикативни годишни работни програми Процедури отворени за кандидатстване Процедури с изтекъл срок за кандидатстване Указания Регистър на държавни и минимални помощи Оценки на ПРР Данни SFC

Изпълнение

Дата на публикуване: 18.10.2022
Последна актуализация: 09.02.2023

 

ПРР е фокусирана върху териториалната ЦП 5 „Европа по-близо до гражданите“, но тъй като интервенциите по тази цел могат да включват мерки, адресиращи всички останали цели на политиката, ПРР ще допринесе и за тяхното осъществяване, особено по отношение на предвидените мерки, свързани с индустриалните зони, ЕЕ и устойчивата мобилност, инфраструктурата за секторните политики, свързани с ЦП 4 и т.н. 

 

ПРР ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, вкл. ИТИ, с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между различни заинтересовани страни. ПРР включва 2 специфични приоритета - един за интегрирано градско развитие и друг за интегрирано териториално развитие на регионите на ниво NUTS 2. Предвиден е и приоритет за техническа помощ, за да се улесни прилагането на новия териториален подход.

 

Във фокуса на ПРР са всички градски общини в България. Десетте големи общини ще бъдат подпомагани по Приоритет 1 за интегрирано градско развитие, а всички останали средни и по- малки 40 градски общини ще бъдат подпомагани по Приоритет 2 за интегрирано териториално развитие на регионите. Същевременно, с оглед насърчаване на градско-селските функционални връзки инфраструктурни инвестиции извън обхвата на общата селскостопанска политика, попадащи в обхвата на ПРР (здравна инфраструктура, индустриални зони, устойчива градска мобилност, енергийна ефективност в жилищни сгради, туризъм) ще се финансират на територията и на селските общини при доказан принос към развитието на региона. Тези инвестиции също трябва да отговоарят на изискването на съответствие с ИТСР и със съответните карти на национално ниво. Приоритетно ще се насърчават интегрирани проекти с икономическа ориентация или реализирани от икономически оператори, водещи до икономически ползи и резултати за целевата област.

 

Интегрираният характер на инвестициите и подходът „отдолу-нагоре“ са ключови за изпълнението на ПРР 2021-2027 г. За да се гарантира изпълнението на националните приоритети на отделните секторни политики се предвижда подходът „отдолу-нагоре“ да се осъществява в координация с подхода „отгоре-надолу“, при който се изисква съответствие на всички подпомагани интервенции с целите на секторните политики. 

 

Участието на максимално широк кръг заинтересовани страни и въвличане на местните общности в изпълнението на програмите е в основата не само на предвидения за реализация в рамките на Приоритет 2 интегриран териториален подход, но ще се прилага като основен принцип при изпълнението на всеки от приоритетите на ПРР. По подобие на Регионалните съвети за развитие (териториалните органи, отговорни за предварителния подбор на концепциите за ИТИ по Приоритет 2), за изпълнението на Приоритет 1 се предвижда създаването на Комитет за подбор, който включва в състава си представители на всички заинтересовани страни на територията на съответната община. 

 

Принципът на партньорство ще бъде съблюдаван в хода на изпълнение на ПРР. Това ще бъде и един от основните елементи на планираните оценки по Програмата.

Изображение на жена на бюро, която показва данни от лаптоп, а пред нея има отворен тефтер