Z6_PPGAHG80097DB0QFBVJBB938O2
Z7_PPGAHG80097DB0QFBVJBB93840

Комитет за наблюдение ОПРР 2014-2020

Дата на публикуване: 08.02.2022
Последна актуализация: 08.03.2023

 

Комитетът за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. е колективен орган, основан на принципа на партньорството.

 

Комитетът за наблюдение  се състои от председател, членове и наблюдатели. Председателят и членовете на Комитета за наблюдение на програмата или програмите имат право на глас при вземане на решения, а наблюдателите имат право на съвещателен глас.

 

Председател на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. е Ръководителят на Управляващия орган.

 

КН прави преглед на изпълнението на програмата и на напредъка в посока на постигането на нейните цели. При това той отчита финансовите данни, общите и специфичните за програмата индикатори, като подлага на разглеждане всички въпроси, отнасящи се до изпълнението на програмата. Функциите на Комитета за наблюдение са подробно разписани в чл. 11 от Постановление №79 от 10 април 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014-2020 г. 

 

Съгласно чл. 16, ал. 1 от горепосоченото ПМС №79 от 10 април 2014 г. заседания на Комитета за наблюдение  се свикват най-малко два пъти в годината.

 

Координацията, административната и организационно-техническата работа, свързани с дейността на всеки Комитет за наблюдение на програма или програми, се извършват от Секретариат. Функциите на Секретариат на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. се изпълняват от Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие". 

 

Цялата налична информация и документи за заседанията на КН на ОПРР 2014-2020 г., проведени преди 8 март 2023 г., може да откриете тук.