Z6_PPGAHG800H3D606KG0HUFD2SC2
Z7_PPGAHG800H3D606KG0HUFD2SS0

Стратегически документи

Дата на публикуване: 13.12.2022
Последна актуализация: 09.02.2023

 

Стратегическото планиране на регионалното развитие интегрира регионалното и пространственото развитие и обхваща разработването и актуализацията на система от документи за намаляване на дисбаланса в развитието на националната територия при отчитане на териториалния потенциал, включително осигуряване развитието на трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество. Тези документи са в строга йерархична съподчиненост и служат за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. 


Системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие обхваща:
 

  1. Национална концепция за регионално и пространствено развитие - Националната концепция за регионално и пространствено развитие определя дългосрочните перспективи, цели и приоритети на държавната политика за намаляване на дисбаланса в развитието на националната територия и съответствието ѝ с другите секторни и хоризонтални политики. Разработва се за срок до 15 години с изключение на елементите на техническата инфраструктура, които се планират за период до 30 години.
    Към момента ролята на този документ изпълнява Актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г., актуализирана през 2020 г. Документът е приет с Решение № 306 на Министерския съвет от 07 май 2020 г. (обн. ДВ. Бр.42 от 12 май). 
  2. Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 - Интегрираната териториална стратегия за развитие на регион за планиране от ниво 2 определя средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на съответния регион за планиране в съответствие с предвижданията на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и другите секторни и хоризонтални политики, както и връзките му с други региони за планиране от ниво 2 в страната и в съседните държави в макрорегиона. Разработват се за срок за срок  до 7 години с изключение на елементите на техническата инфраструктура, които се планират за период до 30 години.
  3. План за интегрирано развитие на община - за срок 7 години – отговорност за тяхното публикуване носи съответната община. Планът за интегрирано развитие на общината и решението на общинския съвет за неговото приемане се публикуват на страницата на общината в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет в срок до пет работни дни от датата на решението за приемането му.