Z6_PPGAHG800H3D606KG0HUFD2IC6
Z7_PPGAHG800H3D606KG0HUFD2IS4

Наръчник на бенефициента

Дата на публикуване: 13.12.2022
Последна актуализация: 09.02.2023

 

Съгласно чл. 18 от ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ, мерките за видимост, прозрачност и комуникация относно финансовата подкрепа от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ), предоставена по програмите, се изпълняват съгласно Национална комуникационна стратегия за съответния програмен период, приета от Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство. В допълнение, с Националната комуникационна стратегия се одобрява единен наръчник за прилагане на правилата за видимост, прозрачност и комуникация, който е задължителен за бенефициентите. Към момента Националната комуникационна стратегия за програмен период 2021-2027 г., както и Наръчник за визуализация на подкрепата от ЕС 2021-2027 г. Брандбук за бенефициенти все още не са приети от Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и не са официализирани. След тяхното приемане, същите ще бъдат публикувани тук. 

 

Европейската комисия е разработила Практическо ръководство за комуникационните дейности сръзани с операциите от стратегическо значение, което може да откриете тук.