Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QH6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR5
Процедури с изтекъл срок за кандидатстване Сключени договори по ОПРР 2014-2020 Решения за БФП 2014-2020 г.

Процедури и договори по ОПРР 2014-2020 г.

Дата на публикуване: 08.02.2022
Последна актуализация: 09.02.2023

 

24 процедури са публикувани по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г. до момента с общ размер на предоставените средства, в това число безвъзмездна финансова помощ (БФП) и финансови инструменти (ФИ), в размер на 3,14 млрд. лв. или 100% от бюджета на програмата. УО на ОПРР 2014-2020 г. не планира към момента обявяване на нови процедури за кандидатстване, свързани с изпълнението на ОПРР 2014-2020 г. При промяна в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за ОПРР 2014-2020 за 2023 г., информацията ще бъде актуализирана. 

 

По Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г. са сключени 765 договора с общ размер на договорени средства, безвъзмездна финансова помощ (БФП) и финансови инструменти (ФИ), 3,065 млрд. лв. или 97,4% от бюджета на програмата.