Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3Q45
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UB4

ОП "Регионално развитие" 2007-2013

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 08.03.2023

 

Оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР) е насочена към практическото изпълнение на Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка - “Балансирано териториално развитие” и очертава основните области, в които България получи финансиране за своите региони от Европейския Фонд за Регионално Развитие през програмен период 2007-2013 г.

 

Най-общо, Програмата цели подобряване на социално-икономическите условия в 6-те региона за планиране, т.е. преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в Европейския съюз от една страна и ограничаване на междурегионалните различия в България от друга.

 

За тази цел Оперативната програма включва широк набор от мерки, от инфраструктура до опазване на културното наследство, които отчитат както общите тенденции, така и спецификите на отделните населени места. Подкрепа се предоставя както за проекти на големи градски центрове с добър потенциал за икономически растеж и социално включване, така и за техните съседни и периферни райони, които на този етап изостават от цялостното развитие на региона. Важна роля играе и сътрудничеството между отделните общини, което съответно гарантира интегрирано и устойчиво развитие.

 

Официалното одобрение на ОП „Регионално развитие” от Европейската комисия е с Решение No C(2007) 5440/05.11.2007 г.

 

Цялата информация за Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. може да откриете тук 

Лого на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.