Z6_PPGAHG800H3D606KG0HUFD2KK6
Z7_PPGAHG800H3D606KG0HUFD2KC4

JESSICA

Дата на публикуване: 13.12.2022
Последна актуализация: 08.03.2023

 

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) е Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони, създадена с финансиране от Структурните фондове на ЕС и национално съ-финансиране. В България JESSICA се осъществява посредством Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

 

Инициативата стартира на 19 октомври 2010 г. с подписването на финансово споразумение между Правителството на Република България и Европейска инвестиционна банка, в качеството й на Холдингов фонд за България. България е една от деветте държави-членки в Европейския съюз, които прилагат JESSICA – иновативен инструмент за финансов инженеринг в областта на градското финансиране.

 

Целта на JESSICA e предоставяне на заеми, гаранции и дялово участие от страна на Фондове за градско развитие (ФГР) на проекти за градско развитие и проекти за публично-частно партньорство към крайни бенефициенти – общини, частни инвеститори и публично-частни партньорства в седемте най-големи града на България - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.

Цялата информация за изпълнението на JESSICA в България може да бъде открита тук.