Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFKLL4
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFKLD5
ОП "Региони в растеж" 2014-2020 ОП "Регионално развитие" 2007-2013

ОПРР

Дата на публикуване: 15.08.2022
Последна актуализация: 09.02.2023

 

Оперативна програма „Регионално развитие“ играе важна роля на двигател на развитието на градските агломерации и е основен източник на инвестиционни средства за общините. 

 

Оперативна програма „Регионално развитие" (ОПРР) е разработена в съответствие с целите на Европейския съюз, определени в Стратегическите насоки за сближаване на Общността за периода 2007-2013 г., и залегнали в Националната стратегическа референтна рамка на Република България. Освен това е съобразена с Националната програма за реформи, създадена в съответствие с обновената Лисабонска стратегия в отговор на Интегрираните насоки за растеж и заетост. В този по-широк контекст всички действия, предвидени в рамките на ОПРР, ще включват приоритетите на Общността, които подкрепят устойчивото развитие чрез укрепване на растежа, конкурентоспособността и заетостта, социалното включване опазването и качеството на околната среда.

 

Общата цел на ОПРР 2007-2013 г. е да подобри качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие. Стратегията на ОПРР е да се повиши конкурентоспособността и привлекателността на регионите и общините и да се намалят различията между и особено в рамките на шестте района за планиране на ниво NUTS II посредством подобряване на индустриалната, жилищната, социалната, екологичната и културна среда на градските райони и достъпността на селските райони по отношение на пътните, информационните и комуникационни, както и енергийни мрежи.


Докато другите оперативни програми се отнасят към целите и приоритетите за развитие, наблягайки върху националната политика и само частично отразяват регионалните характеристики на България, ролята на ОП „Регионално развитие" е да предложи набор от интегрирани мерки, които да допринесат за постигане на дългосрочните цели за развитие на страната, като същевременно включват и териториалните фактори на растежа. Някои от предложените операции са изпълнени в партньорство и координация с различни секторни политики, докато други са обект изцяло на регионалната политика. 
 

ОПРР оказва положително въздействие също върху частните инвестиции, правителствените инвестиции, частното потребление, правителственото потребление, износа, вноса, броя на заетите и средната работна заплата. Резултатите от проведената оценка на въздействието на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. показват, че общото заключение, което може да бъде направено по отношение на ефективността на ОПРР 2007-2013 г. е, че Програмата се отличава с висока ефективност. Анализът на устойчивостта показва, че дизайнът на интервенциите по ОПРР на практика гарантира институционална устойчивост, тъй като самите бенефициенти на Оперативната програма (например централни и общински власти) се отличават с висока устойчивост. Повече информация за ОПРР 2007-2013 г. може да откриете тук.

Цветна карта на шестте региона в България

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., която е наследник на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., e с общ бюджет от над 3 млрд. лева, европейско и национално съфинансиране и изпълнява изключително важна роля за устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г.

 

Програмата предлага нови за страната подходи за изпълнение, основаващи се на научените уроци от предходния програмен период. Запазени и надградени са добрите примери и практики. Основните различия спрямо предходния период са значителни. На първо място, Програмата предлага нов стратегически подход за изпълнение, който се основава на стратегическото планиране на местно и национално ниво, вкл. определяне на ключови проекти и бенефициенти по приоритетните оси, по-голям фокус на инвестициите, интегрираност и по-добра координация, с цел реализиране на конкретни национални и местни политики.

 

Оперативната програма подкрепя реформите в няколко сектора, а именно – регионално развитие, образование, здравеопазване и социална политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите, чрез мерките за градско развитие, регионален туризъм и новите финансови инструменти. ОПРР 2014-2020 г. подпомага полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване  на големи части от България.


Основният фокус на програмата е насочен към провеждане на целенасочена политика за устойчиво и интегрирано градско развитие в 39 големи и средно големи градове по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Повече информация за ОПРР 2014-2020 г. може да откриете тук.