Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q57
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U75

Обща информация за ПРР

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 22.12.2023

 

Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. е одобренa от Европейската комисия на 16 декември 2022 г. с включени Приоритет 1 и Приоритет 2 от ЕФРР. ПРР 2021-2027 г. e съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и националния бюджет. През програмен период 2021-2027 г.  ще се реализират проекти за интегрирано градско и регионално развитие, с фокус върху 50 общини в шестте региона на ниво 2. Основните инвестиции ще се осъществяват в съответствие със заложените цели и приоритети в одобрени от Министерски съвет на 16 ноември 2022 г., Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. 

 

ПРР 2021-2027 ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог и реализиране на успешни партньорства между различни заинтересовани страни на местно ниво.

 

Планираните мерки са насочени към обновяване и модернизация на пътна, образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, енергийна ефективност и устойчива градска мобилност, развитие на туризъм и спорт, подкрепа за зелена градска среда и сигурност на обществените пространства, както и мерки за насърчаване на икономическата активност. 

 

Резюме на ПРР 2021-2027 г. може да бъде открито тук.

 

Решение за одобрение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. може да бъде открито тук.

 

С Решение № C(2023)9266 final от 20.12.2023 г. Европейската комисия одобри версия 2.2 на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. с включени приоритети по Фонда за справедлив преход. Документите може да откриете тук.

 

Повече информация за процеса по програмиране и подготовка на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. може да откриете тук: