Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QU4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR4
Обща информация за ОПРР 2014-2020 Планиране и програмиране 2014-2020 Изпълнение и оценки на ОПРР 2014-2020 г. Комитет за наблюдение ОПРР 2014-2020 Документи и указания за бенефициентите Информация, комуникация и административен капацитет Процедури и договори по ОПРР 2014-2020 г. Въпроси и отговори по ОПРР 2014-2020

ОП "Региони в растеж" 2014-2020

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 09.02.2023

 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. e с общ бюджет от 3 млрд. лева европейско и национално съфинансиране.


Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. подкрепя реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. ОПРР финансира проекти в областта на регионалното развитие, образованието, здравеопазването, социалната политика и транспортната достъпност.


Програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите чрез мерките за градско развитие, регионален туризъм и новите финансови инструменти. Специално внимание е обърнато на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони, съгласно националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.


Програмата предлага нови за страната подходи за изпълнение, основаващи се на научените уроци от предходния програмен период. Запазени и надградени са добрите примери и практики.


ОПРР 2014-2020 г. подпомага развитието на полицентрична териториална система от една страна, а от друга – териториалното измерение на секторните политики от регионално значение. В този смисъл, основният приоритет на оперативната програма се фокусира върху нуждите и потенциала за развитие от местно значение, идентифицирани в рамките на градските стратегии – Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.


Секторните приоритетни оси на оперативната програма отчитат териториалното измерение на секторните приоритети от Споразумението за партньорство, които допринасят за устойчиво регионално развитие. Секторните приоритети като регионална образователна, здравна и социална инфраструктура, регионален туризъм и регионална пътна инфраструктура не са ограничени до специфични групи територии и покриват цялата територия на страната поради тяхната по висока значимост – регионална или национална.
 

Лого на ОПРР 2014-2020 г. - бял фон с многоцветни летни и надпис "Оперативна програма Региони в растеж"