Z6_PPGAHG800PKJC068U155DD7US3
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DD7UI2
Нормативни документи Възможности за финансиране Обществени обсъждания Въпроси и отговори за ИТИ

Интегрирани териториални инвестиции

Дата на публикуване: 16.08.2022
Последна актуализация: 07.02.2024

 

ИТИ е териториален инструмент на кохезионната политика, който се реализира с подкрепа по Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ на ПРР 2021-2027 г., както и със средства от други програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд + (ЕСФ+).

Целта на инструмента ИТИ е да се насърчи партньорството и сътрудничеството между различни общини, институции и заинтересовани страни, както и осъществяването на интегрирани мерки без оглед на административно-териториалните граници. В концепции за ИТИ могат да участват всякакъв вид проекти, финансирани от различни източници, като водещи са общи специфики или потенциали за развитие на целевите територии в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2.

 

Една идея за ИТИ може да се реализира както на територията на повече от една община, така и на територията на повече от един регион или дори – повече от една държава. ПРР 2021-2027 г. ще подпомага с приоритет съвместни проекти с партньори от други страни и ще финансира дейности на територията на други страни, когато допринасят за изпълнението на целите на програмата. С цел постигането на по-висока степен на взаимодействие, проектите по програмите INTERREG също могат да бъдат част от концепциите за ИТИ.

В териториални обхват на Приоритет 2 от ПРР попадат 40 градски общини - Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански. Същевременно допустими за финансиране могат да бъдат и всички селски общини за мерките извън обхвата на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. В допълнение, десетте големи градски общини (София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Велико Търново, Видин, Благоевград) също ще могат да участват в изпълнението на подхода със средства от Приоритет на ПРР 1 „Интегрирано градско развитие“.

 

Със средства от ПРР ще се подпомагат следните видове дейности:

  • Мерки за насърчаване на икономическата активност, вкл. инфраструктура за бизнес и предприемачество (вкл. сгради), бизнес и индустриални паркове;
  • Енергийна ефективност и устойчиво обновяване на жилищни и обществени сгради;
  • Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност;
  • Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;
  • Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства;
  • Образователна инфраструктура за предучилищно, училищно и висше образование, включително детски градини;
  • Здравна и социална инфраструктура;
  • Жилищно настаняване;
  • Култура, спорт и туризъм;
  • Други действия, допустими по ЕФРР и идентифицирани въз основа на подхода „отдолу-нагоре“, при спазване на ясна процедура за демаркация с други програми.

Допустими бенефициенти са широк кръг заинтересовани страни, като приоритет ще се дава на партньорства действащи на съответната територия, включително държавни органи, областни администрации и общински власти; представителите на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации); представители на бизнеса (предприятия), научната общност; сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост и други заинтересовани страни на местно ниво.