Z6_PPGAHG800PKJC068U155DD7US3
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DD7UI2
Основна информация Нормативни документи Възможности за финансиране Обществени обсъждания Въпроси и отговори за ИТИ

ИТИ

Дата на публикуване: 16.08.2022
Последна актуализация: 09.02.2023

 

Съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1058 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд ЕФРР следва да предоставя подкрепа по цел 5 на политиката (ЦП 5) по интегриран начин за икономическото, социалното и екологичното развитие въз основа на междусекторни териториални стратегии с използване на инструменти за интегрирано териториално развитие, за да се гарантира хармоничното развитие на градските и извънградските райони.

 

В рамките на устойчивото градско развитие се счита за необходимо да се подпомогне интегрираното териториално развитие с цел по-ефективно справяне с икономическите, екологичните, климатичните, демографските и социалните предизвикателства в градските райони, включително функционалните градски райони, като се отчита необходимостта от насърчаване на връзките между градските и селските райони. 

 

Според чл. 30 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика, когато териториална стратегия включва инвестиции, които получават подкрепа от един или няколко фонда, от повече от една програма или от повече от един приоритет на една програма, действията могат да се изпълняват като интегрирана териториална инвестиция.
 

 

Изображение на части от пъзел, които се държат от хора