Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GR7
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI2

Сключени договори по ОПРР 2014-2020

Дата на публикуване: 08.02.2022
Последна актуализация: 01.09.2023

 

По Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г. са сключени 765 договора с общ размер на договорени средства, безвъзмездна финансова помощ (БФП) и финансови инструменти (ФИ), 3,065 млрд. лв. или 97,4% от бюджета на програмата. Най-много договори са сключени по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР, следвани от Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, ПО 5 „Регионална социална инфраструктура“ и по ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“ и по останалите 4 Приоритетни оси на ОПРР 2014-2020 г.

 

Всички сключени договори по ОПРР 2014-2020 г. преди дата 1 март 2023 г. може да откриете тук.