Z6_PPGAHG800H3D606KG0HUFD2SU1
Z7_PPGAHG800H3D606KG0HUFD2S12

Интегрирани териториални стратегии за развитие (ИТСР)

Дата на публикуване: 13.12.2022
Последна актуализация: 16.10.2023

 

На заседание на Министерски съвет, проведено на 16.11.2022 г. са приети с Решения на Министерски съвет (РМС) интегрираните териториални стратегии за развитие (ИТСР) на шестте региона за планиране от ниво 2. РМС са обнародвани в Държавен вестник, бр. 93 от 22.11.2022 г. ИТСР определят средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на съответния регион за планиране и ще изпълняват ролята на интегрирани териториални стратегии в прилагането на новия интегриран териториален подход.

 

Интегрираните териториални стратегии за развитие (ИТСР) на шестте региона за планиране от ниво 2 може да намерите по-долу:

 

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен регион 
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион 
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион