Z6_PPGAHG800H3D606KG0HUFD2254
Z7_PPGAHG800H3D606KG0HUFD2257

Указания

Дата на публикуване: 13.12.2022
Последна актуализация: 09.02.2023

 

В този раздел ще се публикуват:

  • Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата;
  • Указания за начина на управление и отчитане на разходите по програмата;
  • Вътрешни правила за администриране на нередности в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ като УО на ПРР;
  • Други указания/инструкции и документи, по преценка на УО, във връзка с изпълнението на сключените договори по Програмата.