Z6_PPGAHG80097DB0QFBVJBB93AN2
Z7_PPGAHG80097DB0QFBVJBB93AF0
Наръчник на бенефициента Информационни дни Обучения

Информация, комуникация и административен капацитет

Дата на публикуване: 08.02.2022
Последна актуализация: 09.02.2023

 

Съгласно европейското законодателство програмните органи, бенефициерите и заинтересованите страни в държавите членки следва да повишават осведомеността за това какво е постигнато с финансирането от Съюза и да информират съответно широката общественост. Дейностите за прозрачност, комуникация и видимост са от основно значение, за да се популяризира дейността на Съюза на място, и следва да почиват на вярна, точна и актуална информация. За да бъдат изпълнявани тези изисквания, програмните органи, а в случай на неспазване и Комисията, следва да могат да налагат корективни
мерки.

 

Според чл. 46 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика всяка държава членка гарантира:
а) видимостта на подкрепата при всички дейности, които се отнасят до операции, получаващи подкрепа от фондовете, със
специално внимание към операциите от стратегическо значение;
б) комуникацията с гражданите на Съюза относно ролята и постиженията на фондовете чрез единен уебпортал, предоставящ достъп до всички програми с участието на съответната държава членка.


31.12.2020 г.

УО на ОПРР 2014-2020 г. публикува Процедурен Наръчник за провеждане на мерките за информация и комуникация, медиация и обществени консултации на РСР при запознаването на общността с интегрирания териториален подход за програмен период 2021-2027 г.:

 

Вертикално лого за ПРР 2021-2027
Дата на публикуване: 05.01.2023

Хоризонтално лого за ПРР 2021-2027
Дата на публикуване: 05.01.2023