Z6_PPGAHG800PBS30QVC0P0J80CR4
Z7_PPGAHG800PBS30QVC0P0J80CR7

Стратегически проекти

Дата на публикуване: 28.02.2022
Последна актуализация: 09.02.2023

 

„Операция от стратегическо значение“ означава операция, която има значителен принос за постигането на целите на дадена програма и за която се прилагат специални мерки за мониторинг и комуникация, съгласно чл. 2 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика.

 

Чл. 50 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година гласи, че за операции от стратегическо значение и операции с общ размер на разходите над 10 000 000 EUR бенефициентите организират според случая комуникационна проява или дейност и привличат своевременно за участие Комисията и отговорния управляващ орган.

 

Планирани операции от стратегическо значение по ПРР 2021-2027 г.:

  1. Операция за подкрепа на индустриални паркове по Приоритет 1, 2023-2026 г.
  2. Операции за подкрепа на устойчивата градска мобилност по Приоритет 1 и по Приоритет 2, 2023-2026 г.