Z6_PPGAHG800HT4D06ORDARQM27V5
Z7_PPGAHG800HT4D06ORDARQM2N06

Документи и указания за бенефициентите

Дата на публикуване: 18.10.2022
Последна актуализация: 12.05.2023

 

На база на извършен анализ от УО на ОПРР през 2022 г. на договорите за безвъзмездна финансова помощ, финансирани по ОПРР 2014-2020 г., относно необходимите допълнителни средства за проектите във връзка с увеличението на разходите за строително-монтажни работи и необходимостта от допълнителни средства за финансиране на завишените цени по дейности за СМР, са изготвени и публикувани:
-    Указания за увеличаване размера на БФП по ОПРР 2014-2020 г. на основание индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки, при инфлационни процеси; 
-    Указания относно възможностите за увеличаване размера на БФП по ОПРР 2014-2020 при договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, непопадащи в обхвата на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г.;

 

Всички указания и правила за бенефициентите, свързани с финансово управление, контрол и мониторинг, публикувани преди дата 8 март 2023 г., може да намерите тук.

 

Указания за изпълнение на договори, сигнали за нередности и финансови корекции, борба с измамите и конфликт на интереси, можете да намерите тук

 

Указания за обществените поръчки, публикувани преди дата 8 март 2023 г., може да намерите тук.

 

Указания във връзка с осъществяване на плащания към конкретни бенефициенти по ОПРР 2014-2020 г. може да намерите тук.

 

Архив