Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18Q2
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18Q3
Обща информация за ПРР Планиране и програмиране Изпълнение Комитет за наблюдение Информация, комуникация и административен капацитет Подготовка за ФСП

Програма "Развитие на регионите" 2021-2027

Дата на публикуване: 27.03.2023
Последна актуализация: 18.09.2023

 

Стратегическата цел на новата Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г. съвпада с основната цел на политиката за регионално развитие в България, а именно да бъдат създадени жизнени, силни и устойчиви региони като отговор на неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаване на между-регионалните и вътрешно-регионалните различия. За постигането на поставената стратегическа цел е необходимо да бъдат изпълнени следните специфични цели: 

 

  1. Справяне с негативните демографски тенденции и намаляване на регионалните различия по отношение на населението
  2. Увеличаване на икономическия растеж на българските региони
  3. Насърчаване на балансирано териториално развитие чрез полицентрична мрежа от градове, подкрепена от интегрирани инвестиции   

 

Те ще бъдат постигнати чрез промяна в отношението, възгледите и перспективите към регионалното развитие, което ще се реализира чрез прилагането на интегриран териториален подход. Във фокуса на този подход е ефективното използване на потенциала на всяка територия в тесен диалог и сътрудничество между институции на различни нива на управление, както и др. заинтересовани страни. Необходимостта от засилване на политиките, базирани на местни специфики, които да съответстват на местните нужди и специфичните потенциали на територията, се основава и на опита от последните два програмни периода. 
 

Предвижда се ПРР 2021-2027 г. да бъде изцяло насочена към цел на политиката 5 – „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на всички видове територии и местни инициативи“, съгласно Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика. 

 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за проекти, с които се постигат целите на програмата и при условията, определени в нея.

 

В регионите за планиране от ниво 2 (Северозападен регион, Северен централен регион, Североизточен регион, Югоизточен регион, Южен централен регион и Югозападен регион) се създават регионални съвети за развитие. Регионалният съвет за развитие координира провеждането на държавната политика за регионално развитие в съответния регион за планиране от ниво 2.

Лого за периода 2021-2027 г. - знамето на Европейския съюз (син фон и 12 златни звезди) и надпис "Съфинансирано от Европейския съюз"