Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52S81
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52SO0

Главна Дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

Дата на публикуване: 15.10.2020
Последна актуализация: 26.10.2023

 

Изображение на хора сядащи един до друг около маса и използващи лаптопи и таблетиГлавна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" (ГД СППРР) изпълнява функции на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 (ОПРР 2007-2013), на Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020), както и на компетентен национален орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите, финансирани със средства от Фонд "Солидарност" на Европейския съюз. ГД СППРР осъществява дейности по формирането и провеждането на политики в областта на регионалното развитие, както и координира и контролира дейностите по морско пространствено планиране и разработването на Морския пространствен план на Република България.

 

Във връзка с новия програмен период 2021-2027 г., с РМС № 712 от 6-ти октомври 2020 г. ГД СППРР е определена и за Управляващ орган на Програма "Развитие на регионите" (ПРР 2021-2027 г.). В допълнение, с РМС № 634 от 8 септември 2020 г. МРРБ е определено за отговорно ведомство за осигуряване изпълнение на териториалните планове за справедлив преход чрез Фонда за справедлив преход (ФСП) в рамките на ПРР 2021-2027 г. По този начин ресурсът, който се очаква да бъде управляван от ГД СППРР по ПРР 2021-2027 г. възлиза на почти 3,5 млрд. евро (национално и европейско финансиране), което е над 2 пъти повече от ресурса по ОПРР 2014-2020.  

 

Регионалните отдели в ГД СППРР са 6 на брой териториални звена в регионите за планиране от ниво 2, подпомагащи осъществяването на функции на Главната дирекция. Регионалните отдели също така изпълняват функциите на секретариат на Регионалните съвети за развитие (РСР) на съответните региони за планиране от ниво 2. Намират се в гр. София, гр. Пловдив, гр. Бургас, гр. Варна, гр. Русе и гр. Видин.

 

Главната дирекция е част от специализираната администрация на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 

 

На 26.10.2023 г. е публикувана обява и документация за закупуване/ наемане на сграда за нуждите на ГД "СППРР", МРРБ