Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q90
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR7

Въпроси и отговори по ОПРР 2014-2020

Дата на публикуване: 08.02.2022
Последна актуализация: 28.04.2023
въпросителен знак