Z6_PPGAHG800H3D606KG0HUFD2CQ2
Z7_PPGAHG800H3D606KG0HUFD2C60

Нормативни документи

Дата на публикуване: 13.12.2022
Последна актуализация: 06.07.2023

 

В съответствие с член 28 от Регламент (ЕС) 2021/1060, ПРР 2021-2027 г. ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, включително интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции и засилен междусекторен диалог между различни заинтересовани страни.