Z6_PPGAHG80097DB0QFBVJBB93810
Z7_PPGAHG80097DB0QFBVJBB93813

Информация, комуникация и административен капацитет

Дата на публикуване: 08.02.2022
Последна актуализация: 18.01.2024

 

Национална комуникационна стратегия

НАЦИОНАЛНА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ, разработена в съответствие с чл. 116 от Регламент 1303 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. Документът определя рамката за стратегическа комуникация за програмния период 2014-2020 г. Чрез Националната комуникационна стратегия трябва да се повиши информираността на целевите групи за визията и приоритетите на Споразумението за партньорство, на бенефициентите и потенциалните бенефициенти относно възможностите, предоставяни от Общността, както и общественото признание за ролята на ЕС за развитието на регионите. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Примерни дейности спрямо целевите групи 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация2014-2020 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Методология за разпределение на финансовия ресурс за информация и комуникация на оперативните програми и финансовите инструменти, съ-финансирани чрез ЕСИФ

 

Лога, приложими при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ – ОПРР 2014-2020:

 

Лого на ОПРР 2014-2020 г.

Лого на Европейския съюз

 

Информационни дни

Информация относно проведените информационни дни до дата 8 март 2023 г. може да откриете тук. 

 

Обучения за бенефициентите

Информация относно проведените обучения за бенефициентите до дата 8 март 2023 г. може да откриете тук. 

 

Обучения на служителите от ГД СППРР

Информация относно проведени обучения на служителите от ГД СППРР до дата 8 март 2023 г. може да откриете тук. 

 

Обобщена справка за проведени обучения на служителите от ГД "СППРР" за периода 2016-2023 г.