Z6_PPGAHG800PKJC068U155DD73J6
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DD73B4

Обществени обсъждания

Дата на публикуване: 17.08.2022
Последна актуализация: 09.02.2023

 

Процесът на създаване на  идеите за ИТИ включва консултации със заинтересованите страни от местните общности (обществени обсъждания), като основен елемент в създаването на идеята за концепция за ИТИ. 


Целите на провеждането на обществени обсъждания по време на създаването на идея за концепция за ИТИ са:

 • Осигуряване на прозрачност и навременна информация, относно очакваните резултати и ползите за местната общност от идеята за концепция за ИТИ.
 • Мотивиране на обществеността за активно участие в подготовката и реализацията на концепцията за ИТИ
 • Запознаване на обществеността с параметрите на подготвяната концепция за ИТИ, включително:

-    териториален обхват
-    цели по отношение на идентифицираните нужди/потенциал за развитие
-    възможни проектни идеи, др.

 • Получаване на обратна връзка по отношение на параметрите на идеята за концепция за ИТИ
 • Анализиране и отразяване, където е приложимо, на предложенията получени от обществените обсъждания за изменения и допълнения на параметрите 
 • Осигуряване на по-висока обществена подкрепа за концепцията за ИТИ и включените в нея проектните идеи.
 • Провеждането на обществени консултации,  на този ранен етап от създаване на концепция за ИТИ, би повишило оценката на обществената подкрепа на концепцията за ИТИ - на следващ етап тази оценка се извършва от Звеното за публични консултации на РСР, като част от процеса на оценка концепциите за ИТИ, след официалното им депозиране.

 

Основните параметри на обществените обсъждания са:

 • Извършват се от инициаторите на идеята за концепция за ИТИ и потенциални участници в Партньорството за ИТИ (напр. общински администрации на няколко съседни общини или други заинтересовани страни). Логистично и организационно съдействие при провеждането на обществените обсъждания може да бъде получено от Звеното за медиация към РСР
 • Представят параметрите на идеята за концепция за ИТИ 
 • Включват гражданското общество и заинтересовани страни от местната общественост в рамките на територията на идеята за концепция за ИТИ 
 • Възможни инструменти за обществени консултации: дейности за информиране на обществеността; интерактивни формати за дискусия и получаване на обратна връзка (включително тестване на алтернативни варианти, където е приложимо) – разпространение на информация в печатни, електронни издания и социални мрежи; форуми за публични дискусии; тематични фокус групи, въпросници, и др.
 • За целите на обществените консултации може да се използва националната платформа за ИТИ (част от системата ИСУН), чрез която се дава своевременно и по подходящ начин информация на обществеността за характера и същността на предвидените действия, за необходимостта и потенциалните ползи от ИТИ, а в последствие за постигнатите резултати. 
 • Осигуряване на одитна следа за проведените обществени обсъждания.

 

Обществените обсъждания и ангажирането на заинтересованите страни в процеса на създаване и  изпълнение на концепциите за ИТИ, играят съществена роля за прилагане на интегрирания подход за развитие на териториално ниво чрез:

 

 • по-добър фокус на инвестициите; 
 • по-ефективни и ефикасни интервенции; 
 • засилен диалог между участниците в процеса.

 

Процесът включва обсъждане на концепцията за ИТИ сред подходящи целеви аудитории, които имат отношение към тематиката на ИТИ. По този начин целите на концепцията за ИТИ, адресираните нужди и очакваните резултати ще бъдат припознати от максимален брой заинтересовани страни и дискутирани с широката общественост. Така местните общности са добре информирани за предстоящата реализация на концепциите за ИТИ, като по този начин се получава усещането за собственост върху очакваните ползи и ефекти от предвидените инвестиции. 


Ранните кампании за повишаване на осведомеността сред потенциалните бенефициенти са от решаващо значение за разработване и представяне на качествени концепции за ИТИ.


УО на ПРР отговаря за провеждане на активна кампания за повишаване на осведомеността сред потенциалните кандидати и обществеността. Всички други УО, участващи в териториалния подход, подкрепят процеса, като предоставят информация и участват в събития. Така широката осведоменост стимулира формулирането на концепции за ИТИ в регионите и улеснява изграждането на партньорства. Концепциите за ИТИ могат да се считат за средство за постигане на множество секторни цели, определени в интегрираните териториални стратегии за развитие на всеки регион за планиране от ниво 2.