Z6_PPGAHG8001Q280QFBPTBVI0KG7
Z7_PPGAHG80097DB0QFBVJBB93GL7

Планиране и програмиране 2014-2020

Дата на публикуване: 08.02.2022
Последна актуализация: 08.03.2023

Програмиране 2014-2020 

С Решение на Министерски съвет №20/12.01.2023 г. е одобрено 9-то изменение на ОПРР 2014-2020 г. Версия 9.0 на ОПРР 2014-2020 г. отразява преразпределяне на неусвоен финансов ресурс между приоритетните оси, вкл. за нови проекти с финансови инструменти, индексация на договори за СМР, актуализация на индикаторите и разширяване обхвата на допустимост за мерки за ЕЕ с финансов инструмент до цялата територия на 39-те големи и средни общини. Новата версия на ОПРР е изпратена за официално одобрение от ЕК на 16.01.2023 г. С Решение № C(2023) 1607 final от 03.03.2023 г. Европейската комисия одобри версия 9.0 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР). Приложение Общ финансов бюджетен кредит за подкрепа от ЕФРР, националното съфинансиране за оперативната програма и за всяка приоритетна ос и сумите, свързани с резерва за изпълнение. 

 

Цялата налична информация във връзка с програмирането на ОПРР 2014-2020 г. до дата 1 март 2023 г. може да бъде открита тук.

 

Индикативни програми 2014-2020

В съответствие с чл. 26 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., за осигуряване на информация и публичност при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ Управляващият орган ежегодно изготвя индикативна годишна работна програма за следващата календарна година. Индикативната годишна работна програма (ИГРП) включва планираните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и се разработва съгласно образец.

 

Цялата налична информация за ИГРП за периода 2014-2020 г. до дата 8 март 2023 г. може да откриете тук.