Z6_PPGAHG8001Q280QFBPTBVI0KG7
Z7_PPGAHG80097DB0QFBVJBB93GL7
Програмиране 2014-2020 Индикативни програми 2014-2020

Планиране и програмиране 2014-2020

Дата на публикуване: 08.02.2022
Последна актуализация: 05.12.2023

Програмиране 2014-2020 

Версия 10.2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

С Решение № C(2023) 8151 final от 23.11.2023 г. Европейската комисия одобри версия 10.2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., с което се осигурява финансов ресурс в размер на близо 89 млн. евро за подкрепа за смекчаване на последствията от енергийната криза чрез операции, с които да се възстановят вече изплатени средства за компенсиране на малки и средни предприятия за увеличените им разходи за електрическа енергия. Средствата, които подлежат на възстановяване, са изплатени на предприятията в рамките на Националната мярка за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение на Министерския съвет и изпълнявана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.


С изменението на програмата е извършено и прехвърляне на средства между приоритетни оси и разширяване на допустимостта на дейностите в рамките на Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“, което ще гарантира пълното усвояване на бюджета на ОПРР 2014-2020 г. За целта в програмата се включва пилотна инициатива за свързаност в Югоизточния регион чрез инвестиции за подобряване свързаността и достъпността на второстепенните и третостепенните пътища с TENT-T мрежата за товари и пътници. Въвеждането на тази пилотна инициатива ще отговори на нуждите на населението, особено в отдалечените и пограничните територии, и същевременно ще осигури подкрепа за изпълнение на мерките по контрол и превенция на засиления миграционен натиск и защита на външната граница на Европейския съюз. За осигуряване на възможност за реализация на сътрудничество и взаимодействие между структурите на територията на Югоизточния регион към конкретния бенефициент АПИ се включват нови два партньора – Община Бургас и Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен.
 

Приложения:

Нова версия (10.2) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, одобрена от ЕК на 23.11.2023 г.

Решение на ЕК № C(2023) 8151 final от 23.11.2023 г. за одобрение на промени в ОПРР 2014-2020 с приложение към него

 

Версия 9.0 на ОПРР 2014-2020 г.

С Решение на Министерски съвет №20/12.01.2023 г. е одобрено 9-то изменение на ОПРР 2014-2020 г. Версия 9.0 на ОПРР 2014-2020 г. отразява преразпределяне на неусвоен финансов ресурс между приоритетните оси, вкл. за нови проекти с финансови инструменти, индексация на договори за СМР, актуализация на индикаторите и разширяване обхвата на допустимост за мерки за ЕЕ с финансов инструмент до цялата територия на 39-те големи и средни общини. Новата версия на ОПРР е изпратена за официално одобрение от ЕК на 16.01.2023 г. С Решение № C(2023) 1607 final от 03.03.2023 г. Европейската комисия одобри версия 9.0 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР). Приложение Общ финансов бюджетен кредит за подкрепа от ЕФРР, националното съфинансиране за оперативната програма и за всяка приоритетна ос и сумите, свързани с резерва за изпълнение. 

 

Цялата налична информация във връзка с програмирането на ОПРР 2014-2020 г. до дата 1 март 2023 г. може да бъде открита тук.

 

Индикативни програми 2014-2020

В съответствие с чл. 26 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., за осигуряване на информация и публичност при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ Управляващият орган ежегодно изготвя индикативна годишна работна програма за следващата календарна година. Индикативната годишна работна програма (ИГРП) включва планираните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и се разработва съгласно образец.

 

Цялата налична информация за ИГРП за периода 2014-2020 г. до дата 8 март 2023 г. може да откриете тук.