Z6_PPGAHG80097DB0QFBVJBB93AE0
Z7_PPGAHG80097DB0QFBVJBB93AE3
Правила и състав Заседания Подкомитети

Комитет за наблюдение

Дата на публикуване: 08.02.2022
Последна актуализация: 09.03.2023

 

Съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика  "всяка държава членка сформира комитет, който да осъществява мониторинг върху изпълнението на програмата". С цел да се анализира качеството на изпълнение на програмите, държавите членки следва да създадат мониторингови комитети/комитети за наблюдение, в чиито състав следва да се включват представители на съответните партньори. 

 

Съгласно чл.38, параграф 3 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА мониторинговият комитет заседава поне веднъж годишно и прави преглед на всички въпроси, които засягат напредъка на програмата към постигането на нейните цели.

 

Част от функциите на Комитетът за наблюдение включват разглеждане на: 

  • напредъка при изпълнението на програмата и напредъка към постигането на междинните цели и на целевите стойности;
  • всякакви въпроси, които засягат качеството на изпълнение на програмата, и мерките за тяхното разрешаване;
  • напредъка при извършването на оценките, обобщенията на оценките и евентуалните последващи действия по констатациите от тях;
  • изпълнението на действията за комуникация и видимост;
  • напредъка при изграждането на административен капацитет за публичните институции, партньорите и бенефициерите, където това е приложимо;

 

Комитетът за наблюдение одобрява: 

  • методиката и критериите, използвани за подбора на операции, включително измененията в тях; 
  • окончателния доклад за качеството на изпълнението за програмите, получаващи подкрепа от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд, ФСП и ЕФМДРА;
  • плана за оценка и неговите изменения;
  • предложенията на управляващия орган за изменение на дадена програма,

 

Комитетът за наблюдение на ПРР 2021-2027 г. се председателства от Ръководителя на Управляващия орган на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.