Z6_PPGAHG800H3D606KG0HUFD24R7
Z7_PPGAHG800H3D606KG0HUFD24V4
JESSICA Финансови инструменти 2021-2027 Финансови инструменти 2014-2020

Финансови инструменти

Дата на публикуване: 13.12.2022
Последна актуализация: 09.02.2023

 

Според европейското законодателство „финансов инструмент“ означава форма на подкрепа, предоставяна чрез структура, чрез която на крайните получатели се предоставят финансови продукти.

 

Съгласно чл. 58, пар. 2 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби финансовите инструменти предоставят подкрепа на крайните получатели само за инвестиции в материални и нематериални активи, както и за текущи активи, които се очаква да бъдат финансово жизнеспособни и за които няма достатъчно финансиране от пазарни източници. Тази подкрепа е в съответствие с приложимите правила на Съюза за държавна помощ. 

 

В България финансовите инструменти, финансирани със средства от Европейските фондове при споделено управление, се изпълняват чрез Холдингов фонд. Холдинговият фонд се създава като обособен финансов ресурс от програмите. Лицето, изпълняващо Холдинговия фонд, е "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД - еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала.