Z6_PPGAHG800PKJC068U155DD7JG7
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DD7J85

Въпроси и отговори за ИТИ

Дата на публикуване: 17.08.2022
Последна актуализация: 09.02.2023

 

От 2020 г. експерти от Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" (ГД СППРР) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството отговарят на всички постъпили въпроси и подпомагат потенциалните бенефициенти на Програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“ чрез единния информационен портал на програмите в България, съфинансирани от ЕС - https://www.eufunds.bg/bg/oprd/accordion/894 


В специално направено меню „ИТИ 2021-2027“ се публикуват всички въпроси, постъпили до момента по изпълнение на подхода ИТИ. Отговорите се изготвят от експерти от ГД „СППРР“,  на която съгласно промени в Закона за регионално развитие, са възложени задължения, които включват координация на изпълнението на подхода за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, в т.ч. на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).