Z6_PPGAHG80097DB0QFBVJBB93GJ7
Z7_PPGAHG80097DB0QFBVJBB93GV0

Изпълнение и оценки на ОПРР 2014-2020 г.

Дата на публикуване: 08.02.2022
Последна актуализация: 04.05.2023

 

Финални доклади, включени в обхвата на Оценка на въздействието на ОПРР 2014-2020 г., може да откриете по-долу: 

 

 

Цялата налична информация свързана с оценките по ОПРР 2014-2020 г. преди дата 8 март 2023 г. може да откриете тук.

Годишният доклад за изпълнение на оперативната програма е ключов документ в управлението и е официална комуникация между Управляващия орган и Европейската Комисия.

 

Съгласно чл. 50 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година, считано от 2016 г. до и включително 2023 г. всяка държава-членка представя пред Комисията годишен доклад за изпълнението на програмата през предходната финансова година. В годишните доклади за изпълнението се съдържа ключова информация относно изпълнението на програмата и нейните приоритети по отношение на финансовите данни, общите и специфичните за програмата показатели и количествени целеви стойности, включително по целесъобразност промени в стойността на показателите за резултатите. 

 

Годишните доклади за изпълнение на ОПРР 2014-2020 г. за 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г., както и съответните Резюмета за гражданите на Годишните доклади може да откриете тук.