Z6_PPGAHG800H3D606KG0HUFD2220
Z7_PPGAHG800H3D606KG0HUFD2223

Оценки на ПРР

Дата на публикуване: 13.12.2022
Последна актуализация: 17.03.2023

 

Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1060/2021 на Европейския парламент и на Съвета (чл. 44) оценките на Програма „Развитие на регионите“ се извършват с оглед подобряване на качеството на изготвянето и изпълнението на програмата, както и с цел да се направи оценка на нейната ефективност, ефикасност, относимост, съгласуваност, добавена стойност от Съюза и на въздействието й. Въздействието на Програма се оценява и от гледна точка на ефективността и ефикасността на ПРР по отношение постигането на целите на политиката на Съюза за по-конкурентоспособна, по-интелигентна, по-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа. 


Регламент (ЕС) 1060/2021 идентифицира два вида оценки в зависимост от определената страна за тяхното осъществяване - оценки от държавите-членки – чл. 44 и оценка от Европейската комисия – чл.45. В този смисъл, Управляващият орган на ПРР следва да гарантира извършването на междинен преглед и оценка на ПРР за програмен период 2021-2027 (член 18, параграф 2), които трябва да бъдат завършени и представени на ЕК до 31 март 2025 г. и оценка на въздействието - до 30 юни 2029 г. В зависимост от времето, през което се провеждат, през програмния период, тези две оценки са текущи, като в случай на необходимост могат да бъдат осъществявани ad-hoc и/или тематични оценки.


Европейската комисия до края на 2024 г. и края на 2031 г. извършва междинна оценка и ретроспективна оценка, при която разглежда ефективността, ефикасността, относимостта, съгласуваността и добавената стойност от Съюза на всеки от фондовете.
 

Повече информация за оценките на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. до 8 март 2023 г. може да откриете тук.

 

Екологична оценка на изменение и допълнение на ПРР 2021-2027 

Oбобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и ред за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) за екологичната оценка на изменение и допълнение на Програма "Развитие на Регионите 2021-2027" ( ПРР 2021-2027), включващи нови приоритети по Фонда за справедлив преход, разработени чрез териториални планове за справедлив преход на Р. България за регионите на ниво NUTS3 - Стара Загора ( и прилежащи общини), Кюстендил и Перник

 

spravkaEO
Дата на публикуване: 17.03.2023