Z6_PPGAHG800HT4D06ORDARQM2FM0
Z7_PPGAHG800HT4D06ORDARQM2FM3

Индикативна годишна работна програма по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2023 г.

Дата на публикуване: 18.10.2022
Последна актуализация: 21.11.2023

 

Индикативна годишна работна програма (ИГРП) се изготвя в съответствие с разпоредбите на чл. 26 от на Постановление за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г.

 

Проектът на ИГРП се публикува на електронната страница на УО и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове за предварително обсъждане не по-късно от 1 октомври всяка година със срок за обсъждане 20 дни. След съгласуване на ИГРП от СКУСЕС, ИГРП се съгласува от Комитета за наблюдение. Одобрената индикативна годишна програма за следващата година се публикува за информация не по-късно от 30 ноември на съответната година на интернет страницата на Управляващия орган (www.bgregio.eu) и на Единния информационен портал (www.eufunds.bg).

 

ИГРП по ПРР 2021-2027 и ОПРР 2014-2020 г. за 2023 г.
Дата на публикуване: 20.03.2023