Z6_PPGAHG80097DB0QFBVJBB93IT1
Z7_PPGAHG80097DB0QFBVJBB93I32
Стратегически документи Интегрирани териториални стратегии за развитие (ИТСР) Морско пространствено планиране Стратегически проекти

Планиране и програмиране

Дата на публикуване: 08.02.2022
Последна актуализация: 27.03.2023

 

Одобрена Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

 

Одобрена от Европейската комисия Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. заедно с пакет документи към нея.

 

Решение за одобрение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

 

С Решение № C (2022) 9743 final от 16.12.2022 г. Европейската комисия одобри Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. :

 


Цялата налична информация във връзка с програмирането на ПРР 2021-2027 г. до дата 1 февруари 2023 г. може да бъде открита тук.