Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Зам.-министър Десислава Георгиева ще открие първото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Дата на публикуване: 15.03.2023
Последна актуализация: 05.06.2023

 

Първото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. ще се проведе утре, 16 март, от 09:30 часа в хотел „Милениум“ в София. Форумът ще бъде открит от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева. В него ще участват представители на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия, ръководители на управляващи органи на програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, представители на министерства, институции и организации.

 

В рамките на заседанието зам.-министър Георгиева ще представи напредъка по изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и подготовката за стартирането на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

 

Ще бъдат обсъдени Вътрешни правила и Кодекс на поведение за работа на Комитета за наблюдение и ще бъдат представени Националната комуникационна стратегия за периода 2021-2027 г. и приложения към нея, Индикативната годишна работна програма за 2023 г., както и критерии и методология за избор на операции по Оперативна програма „Региони в растеж“ и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

 

Регистрацията за участие в заседанието ще започне в 09:00 ч.