Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.04.2024

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

Юра Йорданова-Витанова - Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на ПРР 2021-2027 г. 

 

Ася Станкова - Главен директор на ГД "СППРР", МРРБ

 

Тел: 02/ 9031 915                           
e-mail: oprd@mrrb.government.bg

 

Отдел "Контрол на обществените поръчки и нередности" 

Тел: 02/ 9031 912          

 

Отдел "Координация и оценка"

Тел: 02/ 9031 973   

 

Отдел "Мониторинг"

Тел: 02/ 9031 916  

 

Отдел "Преселекция и договаряне"

Тел: 02/ 9031 888 

 

Отдел "Стратегическо планиране и програмиране" 

Тел: 02/ 9031 913 

 

Отдел "Финансово управление и контрол"

Тел: 02/ 9031 914 

 

Приемен ден за бенефициенти:

УО на ОПРР има приемен ден за бенефициенти на ОПРР всеки вторник. Бенефициентите трябва да подават предварителна заявка в свободен текст с посочена тема до петъка на предходната седмица на следния email: oprd@mrrb.government.bg. Приемните дни се провеждат на адрес: 1303, гр. София, ул. "Осогово" 38-40

 

 

Важно за бенефициентите!


Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, уведомява своите бенефициенти, партньори и заинтересовани лица, че считано от 01.11.2023 г. се преустановява функционирането на деловодството на ГД СППРР. Работата му ще бъде поета от общото деловодство в централната административна сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17-19.

УО моли всички свои бенефициенти и партньори да изпращат цялата кореспонденция, адресирана до УО на ПРР 2021-2027 на горепосочения адрес.


Запитвания и въпроси, искания, жалби, молби, искове и приложения в административните производства могат да бъдат отправяни/подавани чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, на място в Центъра за административно обслужване или по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, или на следния e-mail адрес: e-mrrb@mrrb.government.bg .


Данни за кореспонденция с Центъра за административно обслужване на МРРБ:
София 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19
Тел.: 02/940 54 92
Тел. централа: 02/94 05 900
Факс: 02/987 25 17