Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.04.2023

 

Ангелина Тодорова- Бонева - Заместник-министър на РРБ и Ръководител на УО на ОПРР

 

Ася Станкова - главен директор на ГД СППРР, МРРБ

 

Заместник главен директор

Тел: 02/ 9405 439                           
Факс: 02/ 9405 383
e-mail: oprd@mrrb.government.bg

 

Отдел "Контрол на обществените поръчки и нередности" 

Тел: 02/ 9405 321          

 

Отдел "Координация и оценка"

Тел: 02/ 9405 653   

 

Отдел "Мониторинг"

Тел: 02/ 9405 613  

 

Отдел "Преселекция и договаряне"

Тел: 02/ 9405 606 

 

Отдел "Стратегическо планиране и програмиране" 

Тел: 02/ 9405 627 

 

Отдел "Финансово управление и контрол"

Тел: 02/ 9405 665 

 

Приемен ден за бенефициенти:

УО на ОПРР има приемен ден за бенефициенти на ОПРР всеки вторник. Бенефициентите трябва да подават предварителна заявка в свободен текст с посочена тема до петъка на предходната седмица на следния email: oprd@mrrb.government.bg. Приемните дни се провеждат на адрес: 1618, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9