Важни съобщения
15.09.2020 Въпроси и отговори за ПРР 2021-2027
Във връзка с подготовката и изпълнението на следващия програмен период на Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" (ГД СППРР) са възложени задължения, свързани с организация, координация и изпълнение на дейности по подготовката на новата програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

За ГД СППРР са предвидени и нови задължения, които са свързани с промените в Закона за регионално развитие, свързани с координация на изпълнението на подходи за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, в т.ч. на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). За да се обезпечи ефективното изпълнение на всички функции свързани с прилагането на регионалния подход за инвестиции, в ГД СППРР  е създадено координационно звено, а именно отдел „Координация и оценка“. То ще съдейства на всички заинтересовани страни в процеса по комуникация, като ще приема и публикува в срок до 3 работни дни отговори на постъпили въпроси, възникнали във връзка с подготовката и изпълнението на новия териториален подход.

Към настоящият момент, въпросите и отговорите на заинтересованите страни за инструмента ИТИ се публикуват на сайта www.eufunds.bg в рубрика ИТИ 2021-2027. След приключване на подготовката и официално стартиране на новия сайт на ПРР 2021-2027 г., всички заинтересовани страни ще бъдат уведомени за новата възможност за получаване на допълнителна информация за ИТИ.

Към момента, въпроси могат да бъдат изпращани на следния емайл на ГД "СППРР": oprd@mrrb.government.bg 


Обратно към списъка с Важни съобщения