Важни съобщения
15.09.2020 Въпроси и отговори за ПРР 2021-2027
Във връзка с подготовката и изпълнението на следващия програмен период на Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" (ГД СППРР) са възложени задължения, свързани с организация, координация и изпълнение на дейности по подготовката на новата програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

За ГД СППРР са предвидени и нови задължения, които са свързани с промените в Закона за регионално развитие, свързани с координация на изпълнението на подходи за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, в т.ч. на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). За да се обезпечи ефективното изпълнение на всички функции свързани с прилагането на регионалния подход за инвестиции, в ГД СППРР  е създадено координационно звено, а именно отдел „Координация и оценка“. То ще съдейства на всички заинтересовани страни в процеса по комуникация, като ще приема и публикува в срок до 3 работни дни отговори на постъпили въпроси, възникнали във връзка с подготовката и изпълнението на новия териториален подход.

Към настоящият момент сайта на МРРБ www.mrrb.bg се реорганизира и предстои да бъде включен www.bgregio.eu като част от него. Интернет страницата на ОПРР 2014-2020 не позволява функционалност по администриране на процес за комуникиране на регионалния подход. В тази връзка, и от гледна точка на целесъобразност, се разглежда възможността на този етап въпросите и отговорите на заинтересованите страни за инструмента ИТИ да бъдат публикувани на подходящо място на сайта  www.eufunds.bg.

За лица за контакт от страна на ГД СППРР са определени следните служители:

  • Изабел Владимирова, главен експерт в отдел „Координация и оценка“, Гл. дирекция СППРР, IVladimirova@mrrb.government.bg

  • Йоанна Казакова, главен експерт в отдел „Координация и оценка“, Гл. дирекция СППРР,  yoanna.kazakova@mrrb.government.bg 


Обратно към списъка с Важни съобщения