Важни съобщения
10.03.2020 Изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ

Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г. е изменена и допълнена с ПМС № 35 (ДВ. бр. 19 от 6 март 2020 г.).

Изменението се изразява в отпадане на възможността за налагане на финансова корекция в по-нисък размер за процедурите по чл. 20, ал. 2 и 3 от ЗОП, като видовете нередности се запазват без промяна.

Предвидено е ново приложение № 1а, с което са въвежда отделен режим по отношение на случаите, които представляват нередности и съответните процентни показатели на финансови корекции при установени нарушения при възлагането на договорите по реда на отменения на 15.04.2016 г. ЗОП. Приложение 1а е идентично с Наредбата за посочване на нередностите, преди влизане в сила изменението й, съгласно новите насоки на ЕК (изм. ДВ. бр. 68 от 22 август 2017 г.). Започналите производства за администриране на сигнали със съмнение за нередности до влизането в сила на изменението се приключват по досегашния ред.

Обратно към списъка с Важни съобщения