Важни съобщения
24.04.2019 ИЗМЕНЕНИ СА ДЕТАЙЛНИТЕ ПРАВИЛА ЗА КОМБИНИРАНА ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ФИ И БФП ПО ОПРР 2014-2020

УО на ОПРР и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, в изпълнение на Финансовото споразумение за подкрепата чрез финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, утвърдиха изменени Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти (ФИ) в комбинация с безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР. Предмет на изменението е включването на механизъм за координация на отчитането, мониторинга и верификацията на проекти с комбинирано финансиране на ФИ с БФП.

 

Изменените Детайлни правила можете да изтеглите тук.

Обратно към списъка с Важни съобщения