Важни съобщения
07.12.2018 Актуализирана е Инструкцията за междинните звена по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.

Актуализирана е  Инструкцията за определяне на структурата и състава на междинните звена по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по ПО 1

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 актуализира Инструкцията за определяне на структурата и състава на междинните звена по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”. Към инструкцията е прикачен Образец на становище за проверка на съответствие с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на всяко проектно предложение, предложено за финансиране с финансови инструменти или с комбинирано финансиране, което се издава от Ръководителя на Междинното звено.

Актуализираната Инструкция за определяне на структурата и състава на междинните звена и приложението са публикувани на интернет-сайта на ОПРР, в менюОП Региони в растеж“ 2014-2020, под-меню „Актуални процедури“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Обратно към списъка с Важни съобщения