Важни съобщения
06.07.2017 Указания относно обхвата на контрола, упражняван от ДАЕУ по отношение на технически и функционални задания в областта на ел. управление и ИКТ
УО на ОПРР 2014-2020 г. информира за спецификите при контрола, който Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)  упражнява по реда на Закона за електронно управление (ЗЕУ) (в сила от 1.07.2016 г.) и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (Наредбата) (в сила от 1.03.2017 г.) по отношение на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги.

Редът за предоставяне на данни от страна на административните органи към ДАЕУ, за утвърждаване е разписан в “Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги и за реда за изпращане на данни от административните органи” (Правилата), които са публично достъпни на интернет страницата на ДАЕУ на адрес: https://е-gov.bg/bg/8

Необходимо е бенефициентите по ОПРР да предоставят на ДАЕУ, за проверка на съответствието с чл. 58а от ЗЕУ, техническите и функционални задания (техническа спецификация и свързани с нея документи, касаещи само съдържанието на техническата спецификация по ЗОП) за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги.

Писмото за удостоверяване на съответствието и/или мотивираното решение на председателя на ДАЕУ за несъответствие на техническото задание (спецификация) с установените нормативни изисквания по чл. 58а от ЗЕУ, следва да бъдат предоставени на УО на ОПРР, ведно с документацията на обществената поръчка, за осъществяване на предварителен контрол преди верификация за законосъобразност на сключения договор с изпълнител.

Указания относно обхвата на контрол, упражняван от Държавна агенция „Електронно управление“ по отношение на технически и функционални задания в областта на електронното управление и информационните и комуникационни технологии
Обратно към списъка с Важни съобщения