Важни съобщения
28.06.2017 Кандидатстване на общините по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”

Указания за начина на определяне и отчитане на разходите за организация и управление  на проекти по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

 

Във връзка с текущото кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.001 УО на ОПРР разработи указания за конкретните бенефициенти относно начина на определяне и отчитане на разходите за организация и управление на проекти по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.

Указанията са разработени във връзка с прилагането на Национална методология за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на дейности за организация и управление на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с РМС 253 от 03 май 2017 г.

В зависимост от начина на изпълнение на дейностите за организация и управление в указанията са разработени два варианта на определяне и отчитане на разходите за организация и управление на проекти, както следва:

Вариант 1 - Изцяло външно възлагане на дейностите по организация и управление на проекта на външен за бенефициента изпълнител; и

Вариант 2 - Бенефициентът изпълнява дейностите по организация и управление на проекта, като не извършва изцяло възлагане на дейностите по организация и управление на проекта на външен изпълнител.

 Указанията имат задължителен характер и следва да се прилагат от бенефициентите в процеса на подготовка и отчитане на проектните предложения по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”.

Указанията и приложенията към тях са публикувани в меню „Кандидатстване“, подменю „Актуални схеми“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”.

 

Обратно към списъка с Важни съобщения