Важни съобщения
13.06.2017 Кандидатстване на общините по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”

Кандидатстване на общините по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”

 Във връзка с текущото кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.001  конкретните бенефициенти следва да имат предвид че ремонтни дейности и закупуване на обзавеждане и оборудване на съществуващи Центрове за обществена подкрепа (ЦОП), Дневни центрове за деца с увреждания (ДЦДУ) и Центрове за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания (ЦСРИ), са допустими единствено и само ако са във връзка с реализирането на мерките за тяхното реформиране, заложени в Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

В Насоките за кандидатстване информацията за възможните интервенции по отношение на съществуващи ЦОП, ДЦДУ или ЦСРИ е представена окрупнено. В тази връзка, УО на ОПРР публикува допълнителна информация за конкретните услуги (съществуващи ЦОП, ДЦДУ и/или ЦСРИ), с които всяка община-бенефициент може да кандидатства.

Таблицата с разпределението по общини е публикувана в меню „Кандидатстване“, подменю „Актуални схеми“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”.


Обратно към списъка с Важни съобщения