Важни съобщения
Насоки на EK за прилагане на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19
03.04.2020 Насоки на EK за прилагане на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19
УО на ОПРР публикува Насоките на ЕК
Представяне на информация за установените от Одитния орган нередности при изпълнението на проверки на проекти
28.01.2020 Представяне на информация за установените от Одитния орган нередности при изпълнението на проверки на проекти
от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
УО на ОПРР в нов офис на адрес - гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9
19.12.2019 УО на ОПРР в нов офис на адрес - гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9
от 19 декември 2019 година
Покана до ЮЛНЦ за участие в тематичната работна група за разработване на новата оперативна програма за подкрепа на регионите
12.08.2019 Покана до ЮЛНЦ за участие в тематичната работна група за разработване на новата оперативна програма за подкрепа на регионите
Процедура за избор на ЮЛНЦ за участие в разработването на оперативна програма за подкрепа на регионите 2021-2027 г.
Публикувани са Инструкция за Междинните звена и Вътрешни правила за работа на оценителни комисии по ПО 1
20.02.2019 Публикувани са Инструкция за Междинните звена и Вътрешни правила за работа на оценителни комисии по ПО 1
Приложенията към тях са публикувани на интернет-сайта на ОПРР, в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, подменю „Актуални процедури“
Указания относно обхвата на контрола, упражняван от ДАЕУ по отношение на технически и функционални задания в областта на ел. управление и ИКТ
06.07.2017 Указания относно обхвата на контрола, упражняван от ДАЕУ по отношение на технически и функционални задания в областта на ел. управление и ИКТ
По отношение на техн. и функционални задания