Важни съобщения
Указания относно обхвата на контрола, упражняван от ДАЕУ по отношение на технически и функционални задания в областта на ел. управление и ИКТ
06.07.2017 Указания относно обхвата на контрола, упражняван от ДАЕУ по отношение на технически и функционални задания в областта на ел. управление и ИКТ
По отношение на техн. и функционални задания
Кандидатстване на общините по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”
28.06.2017 Кандидатстване на общините по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”
Указания за начина на определяне и отчитане на разходите за организация и управление на проекти по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
Кандидатстване на общините по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”
13.06.2017 Кандидатстване на общините по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”
Информация и указания във връзка с кандидатстване на общините по процедура BG16RFOP001- 5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”
Съобщение относно начина на комуникация при проверка на процедурите по оценка по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020)
10.03.2017 Съобщение относно начина на комуникация при проверка на процедурите по оценка по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020)
Информация относно реда и начина на комуникация при проверка на процедурите по оценка по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020
Министерски съвет одобри Методология за преразпределяне на ресурса по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020 г.
02.06.2016 Министерски съвет одобри Методология за преразпределяне на ресурса по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020 г.
Министерски съвет одобри Методология за преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти