Важни съобщения
Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
19.05.2017 Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Важно съобщение за бенефициенти и партньори, и всички заинтересовани лица
Съобщение относно начина на комуникация при проверка на процедурите по оценка по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020)
10.03.2017 Съобщение относно начина на комуникация при проверка на процедурите по оценка по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020)
Информация относно реда и начина на комуникация при проверка на процедурите по оценка по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020
Министерски съвет одобри Методология за преразпределяне на ресурса по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020 г.
02.06.2016 Министерски съвет одобри Методология за преразпределяне на ресурса по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020 г.
Министерски съвет одобри Методология за преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти