Важни съобщения
Актуализирани са Инструкция за Междинните звена и Вътрешни правила за работа на оценителни комисии по ПО 1
22.11.2017 Актуализирани са Инструкция за Междинните звена и Вътрешни правила за работа на оценителни комисии по ПО 1
Документите са публикувани в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, подменю „Актуални процедури“
Указания относно обхвата на контрола, упражняван от ДАЕУ по отношение на технически и функционални задания в областта на ел. управление и ИКТ
06.07.2017 Указания относно обхвата на контрола, упражняван от ДАЕУ по отношение на технически и функционални задания в областта на ел. управление и ИКТ
По отношение на техн. и функционални задания