Неактуални схеми
BG161PO001/1.4-07/2010 - Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
04.08.2010
21.01.2011
Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

Заповед № РД-02-14-1373/04.08.2010 г. на Ръководтеля на УО на ОПРР за одобряване на изменението на Изискванията за кандидатстване

! Актуализирани на 4 октомври 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

! Актуализиран на 4 октомври 2010 г. - Договор

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстване

! Актуализирани на 22 декември 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

! Актуализиран на 22 декември 2010 г. - Пакет документи за кандидатстване

Заповед за изменение на Изисквания за кандидатстване и Пакет документи

Краен срок за подаване на проектни предложения:
21 януари 2011 г, 16:00 ч. местно време

Обратно към Приключили схеми