Неактуални схеми
BG161PO001/1.1-09/2010 - Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации
22.02.2010
13.12.2010
Пакет документи за кандиданстване
Насоки за кандидатстване
Договор

! Актуализирани на 25 март 2010 г. - Насоки за кандидатстване

Заповед за изменение на насоките за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектни предложения:
21 юни 2010 г. в 16.00 ч. местно време.


Потенциални бенефициенти: 86 общини разположени в рамките на градските агломерационни ареали

Обратно към Приключили схеми