Неактуални схеми
BG161PO001/1.1-07/2009 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации
30.09.2009
01.02.2010
Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

! Актуализиран на 18 декември 2009 г. - Пакет документи за кандидатстване

Заповед за изменение на Пакета документи за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектни предложения:
01 февруари 2010 година.

Потенциални бенефициенти: Висши държавни учебни заведения

Обратно към Приключили схеми