Неактуални схеми
BG161PO001/1.1-04/2008 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали.
29.02.2008
31.05.2012

Обратно към Приключили схеми