Неактуални схеми
BG161PO001/1.1-02/2008 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали.
29.02.2008
31.12.2012
Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието и науката

Обратно към Приключили схеми