Неактуални схеми
BG161PO001/1.1-01/2007 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
01.01.2007
15.10.2008
Управляващият орган на ОП „Регионално развитие” уведомява всички потенциални кандидати, че поради големия брой проектни предложения, получени до момента по Схема BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” е определен индикативен краен срок за набиране на предложения по 2 от компонентите й.

Индикативният краен срок за набиране на проектни предложения по Компонент 2 „Социална инфраструктура” е  до 15 октомври 2008г. (включително), 17:30 ч. в Регионалните отдели на Управляващия орган по място на изпълнение на дейностите по проекта.

Индикативният краен срок по Компонент 3 „Културна инфраструктура” е също до 15 октомври 2008г. (включително), 17:30 ч. в Регионалните отдели на Управляващия орган по място на изпълнение на дейностите по проекта.

Обратно към Приключили схеми