Неактуални схеми
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по НПВУ за обществено обсъждане
05.08.2022
12.08.2022
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ за обществено обсъждане.

В изпълнение на чл. 5, ал. 2 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на МС за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД СППРР) публикува проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ за обществено обсъждане.

Проектът на Насоки за кандидатстване и пакетът с документи можете да изтеглите от тук

Документите са публикувани и в 
информационната система за МВУ: https://eumis2020.government.bg/ в меню: Електронно кандидатстване, раздел Процедури за БФП > Национален план за възстановяване и устойчивост > За обществено обсъждане: Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.

Коментари и предложения по проекта на Насоки и пакета документи към тях могат да бъдат изпращани до ГД СППРР на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и по официален път в срок до 12.08.2022 г.
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ за обществено обсъждане
В изпълнение на чл. 5, ал. 2 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на МС за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД СППРР) публикува проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ за обществено обсъждане.
Проектът на Насоки за кандидатстване и пакетът с документи към него са публикувани на интернет страницата на ОПРР: http://www.bgregio.eu/ в меню: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 > Актуални процедури: Процедура за подбор на предложения „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, както и на информационната система за МВУ: https://eumis2020.government.bg/ в меню: Електронно кандидатстване, раздел Процедури за БФП > Национален план за възстановяване и устойчивост > За обществено обсъждане: Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.
Коментари и предложения по проекта на Насоки и пакета документи към тях могат да бъдат изпращани до ГД СППРР на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и по официален път в срок до 12.08.2022 г.


Обратно към Приключили схеми