Неактуални схеми
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „КУЛТУРА И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ”
30.04.2020
23.10.2020


28.07.2020 г.:

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Изменението на процедурата за директно предоставяне на БФП с бенефициенти Министерство на културата (МК) и Министерство на младежта и спорта (ММС) е свързана с определяне на нов краен срок за представяне на проектно предложение по процедурата - 23 октомври 2020 г., като по този начин се дава възможност да се финансира проектно предложение на МК за обект Професионална гимназия по каменообработване - с. Кунино (ПГК).30.04.2020 г.:

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.08.08.2016 г.
:
Изменени са Насоките за кандидатстване за предоставяне на БФП по отношение на образците на административен договор и общи условия за изпълнение по ОПРР 2014-2020 г. по процедура  BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“.

Промяната е във връзка с приемането на поднормативна уредба към ЗУСЕСИФ и утвърдени нови образци на административен договор за предоставяне на БФП по отделните обявени процедури и общи условия за изпълнение по ОПРР 2014-2020.

Процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“

Обратно към Приключили схеми